5 نکته طلایی که قبل از خرید کولر آبی باید بدانید!

5 نکته طلایی که قبل از خرید کردن کولر آبی می بایست بدانید!
کولر آبی

رابطه فی مابین Rf و گونه CMS به زمان به کارگیری از لاینهای خالص، زیاد منحصر است، اما همین رابطه در ادامه هنگامی که والدین به شکل هتروزیگوت باشند، کمی تضعیف شده و احتمال بازدید نتاج بارور در ادامه تلاقی فی مابین Rf و CMS غیر منحصر ارتقاء مییابد.

براین اساس بهنظر می‌رسد قابلیت به کارگیری از آن بهعنوان یک رینگ رابط فی مابین دو گونه CMS به جهت ایجاد نوترکیبی ژنتیکی وجود دارد.

براین اساس به حیث می‌رسد که حضور ژن مربوط به میلههای پرچم بلند، نقش موثری در ادامه فعالیت ژن Rf دارد؛ به کلمه دیگر، فنوتیپ میلههای پرچم بلند در ادامه والد پدری، همبستگی لطف با امکان و اقتدار ژن بازگردان باروری در ادامه والد پدری دارد. Th​is da ta has be​en writt᠎en with the help of G​SA C ontent  Gen​er​ator  D᠎emov ersi on!

بر شالوده نتیجه های جداسازی واریانس مختصات دانسیته ، ارتفاع و تعداد دانه در ادامه خورجین در ادامه نتاج مربوط به سه تیم والد پدری در ادامه سامانه پولیما (جدول 5)، اختلاف آماری معنیداری فی مابین والدهای پدری تیم اولیه (شامل دو R لاین و چهار F1) از حیث صفت دانسیته خورجین بازدید نشد، اما از حیث صفات ارتفاع و تعداد دانه در ادامه خورجین، اختلاف تماماً معنیدار بود.

از حیث صفت ارتفاع خورجین، تک بوته انتخابی 19 و پنج بهترتیب با میانگین 01/7 و 99/3 سانتیمتر، رتبههای اولیه و اخیر را به دست آوردن کردند.

در ادامه خصوص صفت تعداد دانه در ادامه خورجین هم تک بوتههای 14 و 18 بهترتیب با متوسط 92/22 و 65/5 دانه در ادامه خورجین، جايگاه اولیه و اخیر را بهدست آوردند.

از حیث صفت ارتفاع خورجین، عمده ژنوتیپ ها در ادامه کلاس اولیه قرار داشتند و تک بوتههای 14 و 18، بهترتیب با متوسط 86/7 و 49/5 سانتیمتر ارتفاع خورجین جايگاه اولیه و اخیر را احراز کردند.

مقایسه متوسط صفات تصویب شده در ادامه تیم دوم والدهای پدری (تک بوتههای انتخابی بارور از نسل F2 هایولا 50)، بیانگر وجود اختلافات تماماً معنیدار بود، بهطوریکه از حیث صفت دانسیته خورجین، تک بوتههای شماره شش، هشت، نه، 11،12، 13 و 15 با میانگین مقیاس هشت والدهای بارور برتر بودند.

در ادامه ژنوتیپهای بارور انتخابی از نسل F2 هایولا 401 از حیث مختصات تصویب شده اختلافات معنیداری بازدید شد. لذا در ادامه سامانه پولیما می توان با انتخاب تک بوتههای بارور در ادامه نسل F2 هایولا 401 و یا این که نسل F2 تلاقی لاین R250 × Hayola401 و خودگشنی متواتر لاین بازگردان باروری تولید نمود.

در ادامه نتیجه، از فی مابین تک بوتههای بارور انتخابی نسل F2، هیبرید هایولا 401 شمارههای دو، سه و 19 به جهت ادامه خودگشنی و تنظیم لاین بازگردان باروری خالص به جهت سامانه نرعقیمی پولیما مطلوب تشخیص دیتا شدند.

هیبریدهای هایولا 401 و 308 در ادامه سامانه پولیما و تام هیبریدهای گزینه به کارگیری در ادامه سامانه اوگورا در ادامه همین آزمایش به جهت استخراج لاین بازگردان باروری از نسل F2 مطلوب بودند.

یا این که همین امکان در ادامه صورتی که به کولر برنامه تلویزیونی خاصی نداده باشید، سپس از چندین ساعت به شکل مداد خاموش میگردد و مانع استهلاک و فرسودگی کولر میشود.

گنجایش هوادهی مثال های صنعتی همین کولر ها هم از 11000 تا 45000 CFM بوده که خنک کنندگی زیاد بالایی دارد.

چنانچه تسمه بیش از حد سفت یا این که راحت باشد، نیز صدای آزار دهنده ای ایجاد خواهد کرد و نیز زیاد محتمل هست که پاره شود.

شناور از قسمت­های ذیل تشکیل شده است. هر کدام از همین چرخهها را بخشهای متفاوتی انجام می‌دهند که در ادامه ادامه آن ها را معرفی میکنیم.

در ادامه ژنوتیپهای امید بخش و بر شالوده حالت خلوص ژن باروری و متوسط مختصات تصویب شده، می توان ژنوتیپهای R’1/1, R’4/2 و R’2/1 را بهعنوان لاین بازگردان باروری مطلوب در ادامه سامانه پولیما معرفی کرد.

چنانچه در ادامه مناطقی زندگی می نمایید که بارندگی دوچندان هست یا این که کولر شما با آب در ادامه تماس هست همین کالا از کولر می تواند برایتان مطلوب باشد.

2016) نیزگزارش شده است. 4. Bohra, A., Jha, U. C., Adhimoolam, P.,Bisht, D. &Singh, N. P. (2016). Cytoplasmic male sterility (CMS) in hybrid breeding in field crops.

15. Jain, A., Bhatia, S., Banga, S. S., Prakash, S. & Lakshmikumaran, M. (1994). Potential use of random amplified polymorphic DNA (RAPD) to study the genetic diversity in Indian mustard (Brassica juncea (L) Czern and Coss) and its relationship with heterosis.

16. Janeja, H. S., Banga, S. S. & Lakshmikumaran, M. (2003). Identification of AFLP markers linked to fertility restorer genes for tournefortii cytoplasmic male-sterility system in Brassica napus.

2. Banga, S. S., Deol, J. S. & Banga, S. K. (2003). Alloplasmic male-sterile Brassica juncea with Enarthrocarpus lyratus cytoplasm and the introgression of gene(s) for fertility restoration from cytoplasm donor species.

3. Banga, S. S., Kumar, P. R., Bhajan, R. & Singh, D. (2015) Genetics and Breeding. In: Kumar A (ed.) Brassica Oilseeds, Breeding and Management.

In: C. Gómez-Campo (Ed) Biology of Brassica coenospecies, (pp. In: R. Bock, & V. Knoop (Eds), Genomics of Chloroplast and Mitochondria.

In: D.C. Logan (Ed), Plant Mitochondria: Annual Plant Reviews. ضمن آنکه همین دستگاه قابل حمل و در ادامه هر فضایی قابل به کارگیری است.

بعضا از آن ها به خاطر حمل آسان مهم شالوده هستند. مزیت حیاتی دیگر کولر آبی همین هست که صرفا از آب به کارگیری می‌کنند و هیچ ماده مُبَرد شیمیایی وجود ندارد که به جهت لایه ازن مضر باشد.

کولر آبی آبسال نوع ACDC60 از سری کولر های اندک مصرف کمپانی آبسال هست که از خصوصیت های حیاتی آن می توان به پروانه یکپارچه، پوشال های یکنواخت، بدنه از کالا ورق گالوانیزه و سیستم آبرسانی ظریف اشاره کرد.

سیستم سرمایی که بر بر روی کولر صنعتی قرار دارد. بر شالوده نتیجه های به دست آمده سیستم ECC می تواند رطوبت نسبی هوا را به طور میانگین 34% ارتقاء دهد.

خنک کننده های تبخیری نوین براساس مثال های اول که در ادامه ده سال 1900 آمریکا ساخته شده ایجاد می شوند .خنککنندههای تبخیری نوین بر شالوده نمونههای اولیهای که در ادامه دههٔ ۱۹۰۰ آمریکا ساخته شد ایجاد می‌شوند .

شالوده فعالیت کولرهای آبی عادی سرمایش تبخیری است. چنین کولرهایی به جهت اتاقها و فضاهایی که فاقد شبکه کولر میباشند زیاد مطلوب است.

از طرفی به به عبارتی شکل که ابلاغ شد، ارزش تام شده دستگاه و ارزش خرید کردن پایین، هزینه های مطلوب به مراد تامین قطعات و تعمیر آن ها و همینطور مصرف ذیل همین وسیله مزیت هایی هستند، که نمی اقتدار به راحتی از آن ها دیده پوشی کرد.

همین دو مبلغی به وسیله تسمه به یکدیگر متصل میشوند. اقتدار تولید شده به وسیله الکتروموتور به وسیله تسمه و از شیوه مبلغی ها یا این که فلکه ها به حرفه انتقال می یابد .

به این شکل هوای گرم و خشک، خنک و مرطوب می شود و آنگاه به وسیله حرفه کولر آبی به سمت شبکه و روزنه های کولر ساماندهی می شود.

محل قرار گرفتن همین روزنه مدخل محل ورود هوای مرطوب به درون ساختمان هست . کولرهای پنج، هفت و دوازده هزار از متداول ترین کولرهایی هست که در ادامه آمار فروش کولر آبی شاهد آن هستیم.

وجود سایبان منجر خودداری از زنگ زدگی و تغییر و تحول رنگ بدنه کولر آبی می شود. همینطور با به کارگیری از کاور میتوانید از ورود گرد و خاک یا این که سوز و سرما و باد به درون شبکه آب خودداری کنید.

چنانچه از کولر آبی با گنجایش هوادهی عمده از گنجایش و بعدها شبکه کشی اجرا شده و یا این که ظرفیتی عمده از گنجایش خروج هوای دریچههای کولر کارگزاشتن شده در ادامه واحد خویش به کارگیری کنید، صدای ممتد عبور هوا در ادامه ارتفاع دوران بهرهبرداری از کولر آبی به طور آزار دهندهای شنیده میشود.

علاوه بر این، دیواره ها در ادامه همین دستگاه متحرک بوده و عضو می تواند به جهت ردوبدل پوشال آن ها را بیرون و مجدد بر سروصدا جای خویش قرار دهد.

اگر پس از مطالعه مطالب ارائه شده فوق، پرسش ها بیشتری جهت تصمیمگیری به جهت خرید کردن اشکال کولر آبی پوشالی یا این که سلولزی آپارتمانی، صنعتی و پرتابل گزینه نیاز دارید، میتوانید پس از تماس با تیم دماتجهیز و شمارههای داخلی 108 – 117 – 119 – 120 – 126 – 317، از کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع مشاوره بگیرید و پرسش ها خویش را مطرح نمایید.

در ادامه نصیب وبلاگ وب سایت انرژی نوین می تواند به شما در ادامه تعیین بهترین آیتم امداد کند و یا این که می توانید با ما‌درها تماس گرفته و از مشاوره مجانی بهرمند شوید.

بهطوریکه از حیث صفت دانسیته غلاف، بوتههای انتخابی دو، سه و شش با میانگین مقیاس 78/6 برتر بودند. نتیجه های نشان اعطا کرد که ژنوتیپهای توانا در ادامه بازگرداندن باروری از حیث فنولوژی گل، همه مهم کیسههای گرده گسترش یافته، پایههای پرچم بلند و گلبرگهای صاف و وسیع بودند.

نتیجه های نشان اعطا کرد آب بدست آمده اسیدیته خنثی و کدورت و قلیاییت و دشواری مقداری داشت. ماندن آب درون تشتک کولر، موجب فساد و زخم جدی به بدنه و حتی پمپ آب میشود.

بدنه کولر- پارچه برزنتی: به جهت خودداری از لرزش های موجود در ادامه شبکه کولر می بایست از پارچه سلامت برزتی به کارگیری کرد.

مطابق استاندارد می بایست سرراه فاز محل ورود به کولرآبی صد رد صد فیوز و دکمه کارگزاشتن نمود تا از خطر الکتریسیته گرفتگی خودداری به فعالیت آید .

در ادامه واقع می اقتدار گفت که همین کمپانی سهم بزرگی در ادامه بازار فروش کولر آبی دارد، چرا که همین کولرها علاوه بر ارزش مناسب، از میزان مرغوب بودن بالا و نیز چنین سرویس ها پس از فروش برخوردار هستند.

پس خوبتر هست موقع خرید کردن کولرهای آبی به گرمای حوزه‌ ای که زندگی می نمایید و متراژ منزلتان اعتنا نمایید تا با تعیین کولری با اقتدار مطلوب خنکی گزینه دلخواه نیز به محفظه منزل تان در ادامه فصل تابستان بدهید.

سوالی که در ادامه اینجا مطرح می شود، همین هست که چگونه می اقتدار تحمل گرما را راحتتر کرد؟ در ادامه محاسبه متوسط مختصات تصویب شده ژنوتیپهای حامل ژن Rf در ادامه سامانه اوگورا (جدول 7) معین شد که فی مابین والدهای پدری تیم اولیه (دو R لاین و چهار هیبرید)، اختلاف آماری معنیداری وجود ندارد؛ از همین منش می توان با بهره برداری از تنوع موجود در ادامه نسل F2 هیبریدهای گزینه آنالیز در ادامه همین آزمایش، لاینهای بازگردان باروری قابل قبولی را به جهت سامانه اوگورا ایجاد کرد.

همینطور می توان با تلاقی فی مابین دو لاین پدری سامانه اوگورا و انجام اشکال تلاقی فی مابین لاینهای خالص و F1 های گزینه آنالیز در ادامه همین آزمایش، منابع تنوع ژنتیکی فراوانی را به جهت استخراج لاین خالص بازگرداننده باروری در ادامه سامانه اوگورا بهوجود آورد.

تام ژنوتیپهای امید بخش آزمایش، به جز ژنوتیپ R’8/1 (با پایههای پرچم کوتاه)، مهم توانمندی تام در ادامه بازگرداندن باروری بودند.

هیبریدهای هایولا 401، 308، 420 و چهارده ژنوتیپ امید بخش مهم Rf و CMS منحصر پولیما و هیبریدهای هایولا 4815، 50 و 76، مهم Rf و CMS منحصر سامانه اوگورا بودند.

کولرهای آبی مهم موتورهایی با توانهای گوناگون میباشند تا به جهت متراژهای گوناگون مطلوب باشند. بهترین آیتم به جهت خرید کردن جهیزیه با ارزش مطلوب و کیفیتی بالا با توضیحاتی تام و جامع در ادامه گزینه کالاها.

امروزه کولر آبی آبسال از گزاره برگزیدگان برندهای کولر آبی در ادامه بازار جمهوری اسلامی ایران هست که در ادامه مدلهای گوناگون کولر آبی معمولی، اندک مصرف، مینی کولر آبی و پرتابل با میزان مرغوب بودن بالا و ارزش مطلوب ایجاد و عرضه می شود.

اضطراری به ذکر هست که انحصار در ادامه تعداد بوتههای کشت شده، مانع از تظاهر صفت نرعقیمی در ادامه نتاج چند از آن ها شده بود.

از حیث صفات ارتفاع و تعداد دانه در ادامه خورجین اختلاف آماری معنیداری بازدید نشد اما از حیث متوسط صفات ذکر شده ژنوتیپهای R’1/1, R’4/2 و R’2/1 برتر بودند که به جهت تعیین بهعنوان لاین بازگردان باروری در ادامه سامانه پولیما مطلوب میباشند.

فی مابین ژنوتیپهای امید بخش بارور از حیث صفت دانسیته غلاف اختلاف تماماً معنیداری بازدید شد بهطوریکه R’1/1, R’4/2 و R’7/1 برتر از بقیه ژنوتیپها بودند.

توصیه میگردد که به جهت غربت از گرمای محفظه از سایبان به به دور متاع به کارگیری شود. آچاره، به تیتر یک خدمت ارائه دهنده اشکال خدمات، توانمند به ارائه سرویس ها کارگزاشتن و راهاندازی کولر تا خدمت و تعمیر کولر آبی است که به وسیله متخصصان همین زمینه انجام میگیره.

همین ارقام معرف اقتدار مکش کولر در ادامه هنگامی مشخص است. چنانچه شناور بهدرستی فعالیت نکند، ممکن هست کولر فعالیت نکند یا این که سرریز شود.

شیلنگ آب کولرها چنانچه از گونه نامرغوب باشد، در ادامه آفتاب خشک شده و ممکن است سپس از یک سال مصرف، فراهم پاره شدن است.

از بهترین محصولات موجود در ادامه بازار ماست. جدول 6- مقایسه متوسط صفات در ادامه نتاج ژنوتیپهای نربارور سامانه پولیما. جدول 5- متوسط مربعات صفات گوناگون در ادامه نتاج تلاقی ژنوتیپهای نربارور × نرعقیم در ادامه سامانه پولیما.

ژن Rf هیبرید هایولا 60 امکان برگرداندن باروری در ادامه هر دو سامانه پولیما و اوگورا را داشت. درنهایت، از فی مابین ژنوتیپهای بارور انتخابی نسل F2 به جهت سامانه پولیما (هایولا 401)، شمارههای دو، سه، 19، و به جهت سامانه اوگورا (هایولا 50) شمارههای چهار، شش، هشت، 11، 12، 13 و 15 به جهت ادامه فرایند خلوص ژنتیکی تا وصال به لاین خالص مطلوب تشخیص دیتا شدند.

بهطوریکه لاین R250 و F1 هایولا 401 ژنوتیپهای پدری برتر بودند. از همین منش عضو سوای نیاز به شخص کارشناس می تواند آن را خط مش اندازی نماید و از هوای مطبوع و خنک تولید شده غایت لذت را ببرد.

همین عبور هوا از بر روی پوشال های تر منجر تبخیر آب موجور بر بر روی پوشال ها می شود. با همین فعالیت فرایند خنککنندگی تبخیری به لطف انجام میگردد و میزان مرغوب بودن هوا هم خوبتر میشود.

مطلب پیشنهادی

اعتماد سازی در آنتی ویروس نود32 اعتماد سازی فایل در نود 32 ورژن 12

اعتماد سازی در ادامه آنتی ویروس نود32 – اعتماد سازی پوشه در ادامه نود 32 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.